Navrhni týmový dres

9.3.2021
Hráčkám z Královky chybí fanoušci v hale, se kterými by rády sdílely své pocity ze zápasů. Proto jsme se rozhodli vyhlásit soutěž „Navrhni dres“ a znovu navázat pouto mezi fanoušky a klubem.

Zadání je jednoduché, stačí zapojit kreativitu a nakreslit vaši představu dresu ZVVZ USK Praha pro nadcházející sezonu. Porota složená z hráček ZVVZ USK Praha každý výtvor oboduje a tři návrhy s nejvyšším počtem bodů získají tyto věcné ceny:

1.místo – podepsaný dres a kalendář

2.místo – týmové triko a kalendář

3.místo – týmová šála a kalendář

Vaše návrhy zasílejte do 28. března 2021 na emailovou adresu info@uskbasket.cz, jako předmět uveďte „soutěž“, do emailu pak napište vaše celé jméno. Je možné, že v dresu podle vašich představ vyběhnou hráčky ZVVZ USK Praha na euroligové zápasy v příští sezoně.

 

 

Obecné podmínky soutěže ZVVZ USK Praha

Tyto obecné podmínky soutěže ZVVZ USK Praha (dále jen „Podmínky“) stanoví závazná práva a povinnosti účastníků soutěže na:

 1. Webové stránce www.uskbasket.cz (dále jen „webová stránka ZVVZ USK Praha)
 2. Pořadatelem soutěže je společnost USK basketbal, s.r.o, se sídlem Nad Královskou oborou 51/1080 170 00, Praha 7, IČO: 28426304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn, C 140640/MSPH (dále jen „Pořadatel“).
 3. Pořadatel je oprávněn na webovou stránku dle svého uvážení umístit příspěvek (dále jen „Soutěžní post“), jehož obsahem je možnost návštěvníků stránky zúčastnit se soutěže (dále jen „Soutěž“) a vyhrát určitou cenu v souladu s těmito Podmínkami.

 Pravidla účasti v Soutěži

 Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 10 let, a to pouze jednou. Uvedením relevantního příspěvku k Soutěžnímu postu v souladu s těmito Podmínkami a Pravidly soutěže, jak jsou stanovena níže, se osoba stává účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“) a vyjadřuje svůj souhlas s Podmínkami v aktuálním znění.

 • Pravidla účasti v konkrétní soutěži jsou stanovena v konkrétním Soutěžním postu. Tato pravidla zpravidla zahrnují soutěžní otázku nebo úkol, označení ceny/cen pro vítěze soutěže a dobu trvání soutěže (dále jen „Pravidla soutěže“).
 • Příspěvky uvedené po skončení Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu konání soutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení.

Princip soutěže

Výhercem soutěže se může stát Účastník, který neporuší žádným způsobem Podmínky a bude vybrán podle Pravidel soutěže, stanovených v konkrétním Soutěžním postu.

Ceny

Ceny a počet výherců jsou uvedeny v konkrétním soutěžním postu.

Doba uchování údajů o účasti v Soutěži

Údaj o účasti Účastníka v Soutěži je Pořadatel oprávněn uchovávat po dobu od zahájení Soutěže do doby 1 roku po skončení této Soutěže. Po uplynutí této lhůty Pořadatel údaje o účasti Účastníka v Soutěži znehodnotí tak, aby je nebylo možné užít jakýmkoli způsobem.

Ochrana práv třetích osob

Každý Účastník je povinen vystupovat v soutěži sám za sebe a dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména ve vztahu k jejich osobním údajům a právům na ochranu osobnosti.

Podmínky udělení ceny a vyhodnocení Soutěže

 • Výhercem se stane Účastník, který bude vybrán podle Pravidel soutěže, stanovených v konkrétním Soutěžním postu (dále jen „Výherce“). Soutěž může mít dle konkrétních Pravidel soutěže jednoho či více Výherců.
 • Pořadatel bude po vyhodnocení Soutěže Výherce informovat o výhře pod Soutěžním postem nebo prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.
 • Právo na cenu Výherci zaniká v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek.
 • Ceny udělené ze strany Pořadatele jsou nepřenosné na jinou osobu. Na ceny není právní nárok.
 • Není možná výměna ceny za hotovost, ani výměna za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty či služby.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo určit náhradní ceny.
 • Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a Účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů či o těchto rozhodnutích či postupech s Účastníkem jakkoli komunikovat.

Předání cen

 1. Na způsobu předání ceny se Pořadatel dohodne s Výhercem po jeho informování o výhře v Soutěži. K předání ceny může dojít zejména doručením ceny poštovní zásilkou na adresu oznámenou Výhercem, osobním vyzvednutím ceny Výhercem na recepci Pořadatele (Nad Královskou oborou 51, Praha 7, 170 00), nebo i jiným způsobem na základě předchozí dohody.
 2. Cena, která se vrátí Pořadateli, nebo která nemůže být předána Výherci (např. i z důvodu neposkytnutí adresy, na kterou má být cena zaslána), bude u Pořadatele ponechána po dobu třiceti (30) dní od doby, kdy byl výherce o výhře informován. Výherce je povinen v této lhůtě kontaktovat Pořadatele, aby si mohl výhru převzít. Pokud výherce v třicetidenní (30) lhůtě Pořadatele nekontaktuje, nemá již dále Pořadatel povinnost výhru poskytnout výherci. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost a povinnost vůči osobě, která se o výhru včas nepřihlásila.

Odpovědnost Pořadatele

Odpovědnost Pořadatele za výsledky Soutěže je omezena těmito Podmínkami. Pořadatel není vázán při vyhodnocení Soutěže žádným názorem, podnětem či připomínkou ze strany Účastníků či třetích osob ani není povinen své rozhodnutí jakkoli vysvětlovat.

Pořadatel při pořádání Soutěže a při vyhodnocení Soutěže jedná v dobré víře, že veškeré informace poskytnuté Účastníky Soutěže (včetně jejich emailové adresy, nebo kontaktního telefonu) jsou pravdivé. V případě, že na základě nepravdivě poskytnutých informací dojde k poškození práv třetích osob, nepřebírá Pořadatel odpovědnost za porušení těchto práv.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Přihlášením do soutěže soutěžící bere na vědomí, že společnost USK basketbal, s.r.o, se sídlem Nad Královskou oborou 51/1080, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 28426304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn, C 140640/MSPH (dále jen jako „správce“) bude zpracovávat za účelem účasti v soutěži a vyhlášení vítěze tyto osobní údaje: jméno na sociální síti, příspěvek soutěžícího a případně dalších související údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a to po dobu trvání soutěže a nejdéle po šest měsíců od ukončení soutěže. Vybrané údaje (jméno na sociální síti, příspěvek soutěžícího) budou zpracovávány po dobu jejich uveřejnění na sociálních sítích správce.

Soutěžící může kdykoliv odmítnout další zpracování osobních údajů, a to zcela jednoduše, jestliže příspěvek ze sociální sítě smaže. Pokud však soutěžící smaže svůj příspěvek, a to přímo či uplatněním takového požadavku vůči správci, před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o informace nebo o odstranění vadného stavu (zejména omezení zpracování, opravu, nebo smazání údajů). Soutěžící své právo může uplatnit, jestliže se ze svého profilu na sociálních sítích, pod kterým se zúčastnil soutěže, obrátí na správce prostřednictvím komunikace přes předmětnou socialní síť. Dále má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně, po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů, potvrzuje, že je obeznámen s informacemi o zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele, mající vliv na kvalitu či způsob doručení ceny. Pořadatel je oprávněn v případě podezření na porušení Podmínek Účastníkem nebo v případě skutečného porušení Podmínek Účastníkem, obecně závazných právních předpisů, práv třetích osob či v případě podezření na jednání či skutečného jednání Účastníků v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy třetích osob tohoto Účastníka vyloučit ze Soutěže, a to bez předchozího oznámení. Proti rozhodnutí Pořadatele o vyloučení Účastníka ze Soutěže není přípustný opravný prostředek.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to k datu oznámení takové změny. V takovém případě nové znění Podmínek nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnosti nového znění.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit bez náhrady Soutěž na základě oznámení i před datem uvedeným v Soutěžním postu. V takovém případě není Pořadatel povinen provést vyhodnocení Soutěže ani udělit ceny.